زبان :
لیست اخبار
برگزاری سومین جلسه کمیته علمی دوازدهمین همایش ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی مورخ 96/12/5
سومین جلسه کمیته علمی دوازدهمین همایش ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی با حضور اعضای کمیته علمی در روز شنبه 96/12/5 ساعت 15 تشکیل شد. ... اطلاعات بیشتر ...
1396/12/06
برگزاری نخستین جلسه کمیته سیاست گذاری دوازدهمین همایش ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی
نخستین جلسه کمیته سیاست گذاری دوازدهمین همایش ارزیابی کیفیت در روز ... اطلاعات بیشتر ...
1396/11/11

از پژوهشگران محترمی که چکیده مقاله آنها پذیرفته شده است خواهشمند است به منظور بارگذاری اصل مقاله طبق فرآیند مشروحه ذیل اقدام نمایند: ... اطلاعات بیشتر ...
1396/10/23

با توجه به عدم تمدید مهلت مجدد برای ارسال مقاله، ... اطلاعات بیشتر ...
1396/09/21