نخستین جلسه کمیته سیاست گذاری دوازدهمین همایش ارزیابی کیفیت در روز سه شنبه مورخ ٩٦.١١.١٠ برگزار گردید.این جلسه با حضور سرپرست دانشگاه الزهرا(رئیس همایش) و برخی مدیران دست اندرکار و برخی از حامیان همایش برگزار گردید.