سومین جلسه کمیته علمی دوازدهمین همایش ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی با حضور اعضای کمیته علمی در روز شنبه 96/12/5 ساعت 15 تشکیل شد. در این جلسه ابتدا گزارشی از اقدامات انجام شده در زمینه مقالات دریافتی و داوری آنها ارائه شد. سپس اعضای کمیته علمی پیرامون نشست های تخصصی همایش، سخنرانان بخش افتتاحیه و سخنرانان کلیدی به بحث و تبادل نظر پرداختند و همچنین اعضای منتخب کمیته علمی جهت تدوین موضوعات پنل ها و نیز اعضای هیأت رئیسه هر پنل‌ معرفی شدند.