پنجمین جلسه کمیته هماهنگی همایش با حضور اعضای منتخب کمیته علمی همایش مورخ ٩٦.١٢.١٦ با حضور آقای دکتر کیوانی، معاون آموزشی دانشگاه خوارزمی، خانم دکتر مهران، استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، آقای دکتر محمدی، رئیس مرکز تحقیقات،ارزشیابی و اعتبار سنجی سازمان سنجش کشور،آقای دکتر سعید رضایی شریف ابادی،دبیر کمیته علمی، خانم دکتر مداحی دبیر کمیته اجرایی و  خانم زینت زارع، عضو کمیته اجرایی همایش برگزار گردید

از موضوعات مهمی که در این جلسه بدان پرداخته شد، تعیین موضوع نشست ها ،رئیس و اعضای نشست روسای و جدول زمان بندی همایش بود. همچنین از دیگر بحث های صورت گرفته نحوه ارائه مقالات و زمانبندی پرداخت هزینه ثبت نام بود.