ششمین جلسه هماهنگی نخستین همایش بین المللی و دوازدهمین همایش ملی ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی در تاریخ97/1/19 با حضور آقای دکتر عباس بازرگان، دبیر دائمی همایش، آقای دکتر سعید رضایی شریف آبادی، دبیر کمیته علمی همایش، آقای دکتر رضا محمدی، عضو کمیته علمی، خانم دکتر آزاده مداحی، عضو کمیته علمی و دبیر کمیته اجرایی و خانم زینت زارع، عضو کمیته اجرایی برگزار گردید.

در این جلسه در زمینه موضوعات زیر تصمیم گیری شد:

جدول زمانبندی همایش (سخنرانان کلیدی، نشست های تخصصی، کارگاه های همایش) کتاب همایش، محل اسکان مهمانان خارجی و...