این جلسه در ساعت 10 صبح روز چهارشنبه 96/06/15 با حضور رئیس همایش، سرکار خانم دکتر ملانظری ، دبیر کمیته علمی همایش، جناب آقای دکتر سعید رضایی شریف آبادی و اعضای کمیته علمی در سالن اندیشه ساختمان خوارزمی دانشگاه الزهرا(س) برگزار گردید.

در این جلسه پس از انتخاب شعار همایش تحت عنوان" پیوند ارزیابی کیفیت با گسترش آموزش عالی "، محورها نیز مورد بررسی اعضا کمیته قرار گرفته و در ادامه طبق دستور جلسه، پوستر همایش نیز از دیگاه‌های مختلف اعضا، بررسی و انتخاب نهایی گردید.