چهارمین جلسه هماهنگی دوازدهمین همایش ارزیابی کیفیت در نظام‌های دانشگاهی در تاریخ 1396/7/22 با حضور خانم دکتر مهناز ملانظری سرپرست محترم دانشگاه الزهرا(س) و رئیس همایش، دکتر عباس بازرگان دبیر دائمی همایش، دکتر سعید رضایی شریف آبادی، دبیر کمیته علمی همایش، دکتر پریچهر حناچی، دبیر کمیته روابط عمومی و بین‌الملل، دکتر رضا محمدی، عضو کمیته علمی، دکتر آزاده مداحی، عضو کمیته علمی و دبیر کمیته اجرایی و خانم زینت زارع، عضو کمیته اجرایی برگزار گردید.

در این جلسه در زمینه موضوعات زیر تصمیم‌گیری شد:

حامیان مادی و معنوی همایش، نشست تخصصی مدیران نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت پیش از همایش، کارگاه‌های آموزشی همایش(موضوعات و مدرسان)، سخنرانان داخلی و خارجی، گزارش نتایج ارزیابی درونی گروه‌های آموزشی در همایش و ...