قابل توجه پژوهشگرانی که تا کنون موفق به ارسال مقاله نشده اند:
با توجه به عدم تمدید مهلت مجدد برای ارسال مقاله، از کلیه پژوهشگران محترم خواهشمندیم به منظور جلوگیری از ایجاد بار ترافیکی مقالات و موارد غیر قابل پیش بینی، هرچه سریعتر نسبت به ارسال مقالات خود اقدام نمایند