دومین جلسه کمیته علمی دوازدهمین همایش ملی ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی با حضور اعضای کمیته علمی در روز یکشنبه  96/10/10 ساعت 14تشکیل شد. در این جلسه اعضای کمیته علمی به بررسی 146چکیده رسیده به دبیرخانه همایش پرداختند که به زودی اسامی چکیده های پذیرفته شده بر روی سایت قرار خواهد گرفت.

پیش از بررسی چکیده‌ها آقایان دکتر سمنانیان ودکتر نیستانی مطالبی پیرامون کیفیت در آموزش عالی بیان کردند.

اعضای حاضر در جلسه:

دکتر محمد علی بابایی زکلیکی ، دانشیار گروه مدیریت دانشکده علوم‌اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا(س)

دکتر جعفر باقری‌نژاد، رئیس دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه الزهرا(س)

دکتر آمنه خدیور، مدیر برنامه، بودجه، تحول اداری و بهره‌وری دانشگاه الزهرا(س)

دکتر غلامرضا دهشیری، استادیار گروه روان شناسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهرا(س)

دکتر علی رحمانی، معاون اداری و مالی دانشگاه الزهرا(س)

دکتر سعید رضایی شریف آبادی رئیس مرکز ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاه الزهرا(س)

دکتر سعید سمنانیان، استاد گروه فیزیولوژی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر مهدی سیف برقی، معاون آموزشی و تحصیلات‌تکمیلی دانشگاه الزهرا(س)

دکتر مرتضی شیری، مشاور رئیس دانشگاه در امور پژوهش دانشگاه الزهرا(س)

دکتر ناهید ظریف صنایعی، مدیر گروه آموزشی یادگیری الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دکتر ندا عبدالوند، استادیار گروه مدیریت دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا(س)

دکتر فائزه فرزانه، استاد گروه شیمی دانشکده فیزیک و شیمی دانشگاه الزهرا(س)

دکتر ندا گلیجانی‌مقدم، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه الزهرا(س)

دکتر طیبه ماهروزاده، دانشیار گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهرا(س)

دکتر رضا محمدی، رئیس مرکز تحقیقات، ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش‌عالی سازمان سنجش

دکتر آزاده مداحی، معاون مرکز ارزیابی و پایش عملکرد دانشگاه الزهرا(س)

دکتر گلنار مهران،استاد گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه الزهرا(س)

دکتر محمد رضا نیستانی، رئیس گروه ارزیابی مرکز نظارت، ارزیابی وتضمین کیفیت وزارت علوم