زبان :
تقویم همایش

تقویم همایش:

· مهلت ارسال چکیده مقالات:

1396/9/25

· اعلام نتایج پذیرش چکیده:

1396/10/16

· مهلت ارسال اصل مقالات:

1396/12/2

· اعلام نتایج پذیرش مقالات:

      96/12/23