زبان :
پیام رئیس همایش
هدف از برگزاری همایش ها (به معنای عام)

رصد فعالیت های علمی در موضوع و محورهای همایش و دستیابی به آخرین یافته­ های پژوهشی
موج آفرینی و جریان سازی فکری در حوزه مباحث
پیشرفت و ایجاد بستری مناسب برای پژوهشگران این عرصه جهت ارائه نظرات در محیطی عالمانه و نقد و پالایش آنها
فرصت سازی برای پژوهشگران جوان به منظور آشنایی با مسائل و موضوعات اساسی حوزه پیشرفت
در مفهوم خاص آن، که در اینحا منظور همایش های ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی است، آشنایی دانشگاهیان با ضرورت و چگونگی انجام ارزیابی کیفیت دانشگاهی در عرصه های آموزش، پژوهش و عرضه خدمات تخصصی؛ یاری رساندن به بهبود کیفیت دانشگاهی در عرصه‌های آموزش، پژوهش و عرضه خدمات تخصصی؛ کمک به ارتقاء کیفیت فرایند تدریس-یادگیری در آموزش عالی کشور؛ یاری رساندن به ارتقاء کیفیت الگوها و فرایند اجرای ارزیابی کیفیت در ارزشیابی آموزشی با توجه به روش های نوین آموزشی؛ یاری رساندن به رشد و گسترش پژوهش در حوزه ارزشیابی آموزشی و ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی؛ تولید و اشاعه دانش در زمینه ارزیابی کیفیت دانشگاهی؛ هم افزایی دانش و مهارت در اجرای الگوهای ارزیابی کیفیت دانشگاهی در کشور و اشاعه و کاربرد یافته‌های پژوهشی داخلی و بین المللی در زمینه ارزشیابی آموزشی و ارزیابی کیفیت در نظام‌های دانشگاهی،‌ مورد نظر می باشد. یکی از مهم ترین دستاوردهای این همایش ها، ‌مجموعه مقالات ارائه شده در همایش است که زمینه های تحقیقات بعدی را در زمینه ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی ایجاد نموده است.

دکتر مهناز ملانظری 
رئیس دانشگاه الزهرا(س)